Градска управа

Градско вијеће

Градско вијеће је оргран Града Требиња који усклађује остваривање функција градоначелника и Скупштине града и врши контролно-надзорну функцију над радом Градске управе.

Градско вијеће чине градоначелник, замјеник градоначелника, као и чланови које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Градског вијећа предлаже кандидат за градоначелника.

Када одлучује о избору градоначелника, Скупштина града истовремено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског вијећа.

Предсједник: Мирко Ћурић

Опширније

Скупштина града

Скупштина града Требиња је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града. Скупштина има 110 одборника који се бирају на локалним изборима, на четири године. Скупштина се састаје по потреби, а најмање једном у три месеца.

Предсједник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које је донела Скупштина и врши и друге послове које му повери.

Председника и заменика председника Скупштине бира Скупштина из састава одборника, на четири године.

Предсједник: Драгослав Бањак

Опширније

Одјељења управе

Одјељење за општу управу

Начелник: Ненад Милићевић


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 464


✉   opstauprava@trebinje.rs.ba


У оквиру Одјељења за општу управу, организовани су одсјеци :

 • Одсјек за управне послове;

 • Одсјек за заједничке послове;

 • Одсјек за цивилну заштиту и

 • Одсјек – Центар за услуге грађанима.

Опширније

Одjељење за привреду

Начелник: Раденко Драшковић


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 485


✉   privreda@trebinje.rs.ba


У оквиру Одјељења за општу управу, организовани су одсјеци :

 • Одсјек за управне послове;

 • Одсјек за заједничке послове;

 • Одсјек за цивилну заштиту и

 • Одсјек – Центар за услуге грађанима.

Опширније

Одјељење за друштвене дјелатности

Начелник: Зоран Милошевић


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 477


✉   drustvene.djelatnosti@trebinje.rs.ba


Надлежности одјељења за друштвене дјелатности

 • сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења;

 • обавља управне и друге стручне послове из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе;

Опширније

Одјељење за финансије

В.Д. Начелника: Миро Гредо


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 475


✉   finansije@trebinje.rs.ba


У оквиру Одјељења за финансије организују се одсјеци:

 • Одсјек за буџет и рачуноводство и

 • Одсјек за трезор.

Опширније

Одјељење за просторно уређење

Начелник: Марко Рикало


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 471


✉   prostornouredjenje.nacelnik@trebinje.rs.ba


Одјељење чине три одсјека:

 • Одсјек за урбанизам и просторно уређење;

 • Одсјек за опремање градског грађевинског земљишта и

 • Одсјек за имовинско-правне послове.

Опширније

Одјељење за стамбено-комуналне послове

В.Д. Начелника: Бојан Чворо


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 365


✉   nacelnik.stambeno-komunalno@trebinje.rs.ba


У оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове обављају се следећи послови:

 • врши регистрацију заједнице етажних власника, укључујући и консултације и помоћ при изради оснивачких аката заједнице;

 • прописује правила одржавања реда у зградама;

 • одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима прописаним законом којим је уређено њихово коришћење;

Опширније

Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције

В.Д. Начелника: Ђорђе Миљановић


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 361


✉   nacelnikinspekcije@trebinje.rs.ba


У оквиру Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције, организовани су одсјеци:

 • Одсјек за инспекцијске послове и

 • Одсјек комуналне полиције.

Опширније

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Начелник: Петар Влатковић


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 367


✉   obiz@trebinje.rs.ba


У оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту и његовог дјелокруга рада, обављају се следећи послови:

 • провођење управног поступка у првом степену и израде рјешења о предметима личне и породичне инвалиднине, категоризација бораца, о правима бораца и жртава рата;

 • остваривање права на здравствену заштиту и бањско-климатску рехабилитацију и других повластица по основу борачко-инвалидске заштите;

Опширније

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић